Konkurs

„Moja Polska. Tożsamość w globalnej wiosce.”

Dużo podróżujemy. Znamy języki obce. Mamy przyjaciół w różnych zakątkach globu. Nie są nam obce zjawiska popkultury. Czy mimo to tożsamość pozostaje wartością, o którą należy dbać? Jakie ma znaczenie w świecie zacierających się granic? Czy w globalnej wiosce poczucie przynależności (narodowej, etnicznej) ma jeszcze rację bytu? Przedstaw w sposób dowolny jak pojmujesz swoją tożsamość narodową w dzisiejszym świecie i popłyń żaglowcem Baltic Star latem w rejs – odwiedź porty II Rzeczypospolitej, poznaj, dotknij historii…

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych od 16 roku życia. Nie ważne jak chcesz ująć temat – może piszesz, może rzeźbisz, robisz zdjęcia, może masz pomysł na skecz. Każda forma wyrazu jest dopuszczalna. Jeśli trzeba stwórz grupę.

Regulamin znajdziesz poniżej.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa. Doświadczenie żeglarskie niewymagane.
Zachęcamy do zapraszania i udostępniania 🙂

Plakat konkursu

 

Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Moja Polska. Tożsamość w globalnej wiosce.”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Moja Polska. Tożsamość w globalnej wiosce.” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Bractwo Morza, al. gen. Józefa Hallera 108/6, 80-420 Gdańsk, REGON: 369087357, zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańsk, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Współorganizatorem Konkursu jest magazyn „Jachting” Dobra Praktyka Żeglarska (MarineConsulting, 27-600 Sandomierz, ul. Krępianki 5).
 4. Konkurs jest prowadzony w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
 5. Zgłaszane prace konkursowe muszą być tematycznie związane z przedmiotem konkursu.
 6. Forma prac konkursowych jest dowolna.

§ 2

UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników ukończyła 16 lat i:
  1. zapoznała się z regulaminem konkursu opublikowanym na stronie www.bractwomorza.pl;
  2. w okresie od dnia 15 lutego 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku przesłała na adres e-mail: bractwomorza@gmail.com swoją pracę konkursową spełniającą warunki niniejszego regulaminu;
  3. nie jest członkiem –założycielem stowarzyszenia będącego Organizatorem oraz członkiem ich rodzin, a także nie jest osobą biorącą bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 3. W Konkursie osoby fizyczne mogą brać udział indywidualnie, jak i w grupach do 8 osób.

§ 3

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2018 roku o godzinie 12:00 i trwa do 30 kwietnia 2018 roku do godziny 19:00.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pracy na adres e-mail: bractwomorza@gmail.com w terminie określonym w § 2 pkt. 1 lit. b) z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru kontaktowego. W przypadku, gdy zgłaszającym pracę jest grupa podać należy imię i nazwisko każdego z uczestników oraz adres e-mail i numer kontaktowy do osoby z grupy wyznaczonej do kontaktu z Organizatorem.
 3. Wiadomość e-mail z pracą konkursową musi zostać zatytułowana: Konkurs – Moja Polska. Tożsamość w globalnej wiosce.
 4. W przypadku prac dużych (np. rzeźba, obraz itp.) i innych prac, których przesłanie e-mailem jest niemożliwe Uczestnik jest zobowiązany przesłać dokumentację fotograficzną lub nagranie wideo w pełni obrazujące zgłoszoną pracę. W razie takiej potrzeby Uczestnik zgłoszonej pracy udostępni ją Jury do oceny w miejscu, w którym się ona znajduje.
 5. Przesłanie pracy konkursowej, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem pracy i przysługuje mu do niej całość praw autorskich oraz jego wykorzystanie do celu przeprowadzenia i promocji konkursu jest wolne od roszczeń osób trzecich, a w szczególności spełnione zostały warunki Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 880).

 1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża bezpłatną i bezwarunkową i bezterminową zgodę na publikację zgłoszonej przez siebie pracy na stronie internetowej www.bractwomorza.pl, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp podczas wystaw pokonkursowych oraz na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, Sponsorów, Partnerów i Patronów Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu wysyłając pracę do Konkursu oświadcza tym samym, iż akceptuje wszystkie zawarte w niej prawa Organizatora i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Zgłaszane do Konkursu prace mogą być w formacie elektronicznym i nie mogą przekroczyć 500 MB. W przypadku nagrań audio i wideo czas nagrania nie może przekroczyć 5 min.
 4. W przypadku, gdy objętość pliku zawierającego pracę konkursową jest większa niż limit załącznika dopuszczanego w wiadomości e-mail Uczestnik może umieścić plik z pracą w chmurze lub na wybranym serwerze i przesłać Organizatorowi link z dostępem do niej.
 5. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

§ 5

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury w składzie:
  1. Kpt. Jerzy Wąsowicz
  2. Piotr Myszka
  3. Krzysztof Jurkiewicz
  4. Krystyna Reihel
  5. Roch Sosiński
 2. Sekretarzem Jury jest Robert Smagoń.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia 2018r.
 4. Jury oceniać będzie prace m.in. pod kątem zgodności z tematem, kreatywności, wrażeń estetycznych.
 5. Decyzje Jury są ostateczne.

§ 6

NAGRODY

 1. Wśród najlepszych prac konkursowych Jury przyzna następujące nagrody:
 1. 8 x udział w 4-dniowym rejsie żaglowcem Baltic Star przez porty II Rzeczypospolitej dla 1 osoby w terminie 19-22.08.2018 roku (wartość: 750,00 PLN),
 2. 8 x udział dla 1 osoby w wydarzeniu Kurs na Twierdzę – pomorskie spotkanie żeglarzy w terminie 03 -05.08.2018 roku wraz z noclegiem (wartość: 100,00 PLN)
 3. 8 x T-shirt okolicznościowy (wartość: 30,00 PLN),

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej: Nagroda Specjalna w kategorii „Najlepszy esej” – tygodniowy pobyt na terenie kampingu Baza Pod Lasem w miejscowości Żelazo z noclegami pod namiotem lub w eko-chatce w terminie uzgodnionym z Organizatorem (wartość: 250,00PLN).

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 2. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 3. Nagrody w niniejszym Konkursie podlegają zwolnieniu podatkowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.200) i zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie pracy konkursowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść pracy konkursowej będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 8

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bractwo Morza, al. gen. Józefa Hallera 108/6, 80-420 Gdańsk. Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, a Uczestnik Konkursu ma prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bractwomorza.pl.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bractwomorza.pl.
 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów pracy konkursowej w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w §4 pkt. 5.
 4. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu na wskazany adres e-mail, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.